ثبت رایگان آگهی
 

 

 

 
  آنالیت Analyte  
 

ماده موردتجزیه یا مواد شیمیایی تشکیل دهنده آن، و یک روش بسیار محبوبِ تحلیلی است. به لحاظ دستوری، آزمایش‌ها همیشه به دنبال اندازه‌گیری خواص آنالیت‌ها هستند، اما آنالیت‌ها نمی‌توانند خود را اندازه‌گیری کنند.

 

 

 
 
     
 
  پادتن Antibody  
  نوعی پروتئین است که در دستگاه ایمنی بدن، در پاسخ به حضور آنتی‌ژن خاصی، تولید می‌شود و در خون به گردش درمی‌آید یا در محل تولید باقی میماند تا به آنتی‌ژن حمله‌ور شود و آن‌را بی‌زیان سازد. هر پادتن یک آنتی زن ویژه را هدف خود تشخیص می‌دهد. پادتن ها از پلاسموسیت ها ترشح میشوند.و به ایمنی هومورال مربوط است. پس از برخورد لنفوسیت B با آنتی ژن خاص خود،تقسیم شده و سلول B خاطره و پلاسموسیت به وجود می آورند. سلولهای خاطره همواره در کمین هستند تا در صورت برخورد مجدد با همان آنتی ژن با سرعت بیشتری تقسیم شوند. پلاسموسیت ها گیرنده ندارند و وظیفه آنها تولید پادتن است و دارای شبکه آندوپلاسمی زبر و جسم گلژی گسترده هستند. پادتن ها به صورت فعال تولیدمیشوند و به خون ریخته میشوند. پادتن در خون محلول است به همین خاطر به این ایمنی هومورال گفته می شود.  
 
     
 
  آروماتیسیته Aromaticity  
 

معیاری از میزان حلقه های آرماتیک موجود در یک ترکیب است... هر چه به ازای یک حلقه آروماتیک تعداد اتصالات دوگانه کربن کربن بیشتر باشد آروماتیسیته ترکیب بالاتر خواهد بود.

 

 

 
 
     
 
  تنش محوری Axial stress  
 

چنانچه نیروی وارده نیروی محوری باشدتنش ایجاد شده راتنش محوری نامیده و با رابطه زیر تعریف می شود.

 

 

 

 
 
     
 
  محور دوران Axis of rotation  
 

برای یک جسم دوبعدی، دوران به دور یک نقطه است. در فضا، دوران می‌تواند به دور یک محور و یا یک نقطه انجام شود. در حالت دوران حول محور، ذرات تشکیل‌دهندهٔ جسم، بر روی دوایری هم‌محور با محور دوران حرکت می‌کنند.

 

 

 
 
     
 
  محور Axle  
 

مرکزی یک چرخ یا دنده است. در بعضی موارد، اکسل شاید با یک یاتاقان یا بوش مکانیکی در سطح داخلی سوراخ چرخ یا دنده در جایش ثابت نگه داشته شود تا به چرخ یا دنده اجازه دهد که آزادانه به دور اکسل بچرخد.

 

 

 
 
     
 
  آزئوتروپ Azeotrope  
 

در اصطلاح ترمودینامیک شیمیایی به مخلوط هایی گفته می شود که با تقطیر ساده قابل جداسازی نباشند. قانون رائولت در شرایط تعادل مایع-بخار و برای یک محلول ایده‌آل بیان می کند که فشار یک بخار وابسته است به ترکیبات شیمیایی آنها و تجزیه مولی ذراتش. در نتیجه فشار بخار با کسر مولی ذرات رابطه ای خطی خواهد داشت. اما در مخلوط های آزئوتروپ این رابطه از فرم خطی خارج می شود.

 

 
 
     
 
  مخلوط هم جوشی Azeotropic mixture  
 

مخلوطی از دو مایع که در ترکیب درصد ثابتی می جوشند.

 

 

 

 
 
     
 
  نقطه آزئوتروپ Azetropic point  
 

رفتار جوش محلول آزئوتروپ به رفتار جوش ترکیب خالص شباهت دارد. البته ترکیب آزئوتروپ به فشار بستگی دارد. مخلوطی که در یک فشار رفتار آزئوتروپ از خود نشان می دهد، در فشار متفاوت دیگری، دیگر در محدوده ای از دما، نه در یک دمای ثابت، خواهد جوشید. به عبارت دیگر، بسیاری از محلولهای همگن مواد آلی تقریبا" ایده آل عمل می کنند. ولی مخلوط تعداد زیادی از مایعات نحوه ی عملشان ایده آل نمی باشد. محلول هایی که فشار بخار بیشتری از فشار پیش بینی شده (مطابق قانون را ئولیت) ایجاد می کنند، گفته می شود انحراف مثبت دارند و بعکس آنهاییکه فشار بخار کمتری ایجاد می کنند، انحراف منفی دارند. حال باید برای تقطیر یک مخلوط به منظور جداسازی اجزای ان از یکدیگر، ترکیب درصد مخلوط در نقطه ی آزئوتروپ نباشد، زیرا در اینصورت دوباره هر دو مایع با یکدیگر می جوشند. ترکیب درصد آن باید قبل یا بعد از نقطه ی آزئوتروپ باشد.

 
 
     
 
  محمل Binder  
 

 محمل بخشی از رنگ است که سبب پیوستگی لایه و چسبندگی رنگ به سطح می شود.مخلوطی از رزین ها ، نرم کننده ها ، روغن های خشک شونده و غیره است.

 

 

 
 
     
  صفحه 3 از 10                      

 

 

عضویت در خبرنامه