ثبت رایگان آگهی
 

 

 

 
  میزان اکسیژن خواهی زیست شیمیایی Biochemical Oxygen Demand (BOD)  
 

مقدار اکسیژن مورد نیاز برای اکسایش زیست شناسی (یولوژیکی) مواد آلی موجود در آب یا فاضلاب. این مقدار به عنوان شاخصی برای تعیین میزان آلودگی پساب ها کاربرد دارد.

 

 

 
 
     
 
  میزان اکسیژن خواهی شیمیایی Biochemical Oxygen Demand (COD)  
 

مقدار اکسیژن لازم برای اکسایش مواد آلی موجود در آب یا فاضلاب. معمولا به عنوان شاخصی برای تعیین میزان آلودگی پساب ها شناخته می شود.

 

 

 
 
     
 
  موئینگی Capillarity  
 

حرکت رو به بالای مایعات در مجاری بسیار ناز )لوله های موئین( و یا در مواد متخلخل )اسفنجها( به خاصیت موئینگی یا اختصارا موئینگی موسوم است... این پدیده زمانی به وقوع می پیوندد که نیروی کشش سطحی بین مایع و سطح تماس آن بیش از نیروی وزن ستون مایع باشد.عامل حرکت آب در ساقه گیاهان و درختان بلند ناشی از همین خاصیت است.

 

 

 
 
     
 
  کاتالیزور Catalyst  
 

عده ای از عناصر و ترکیبات به دلیل داشتن خواص ویژه می توانند سرعت برخی از واکنش های شیمیایی را شدیدا تحت تاثیر خود قرار دهند، اینگونه ترکیبات به طور اختیاری یا اتفاقی در محیط واکنش قرار می گیرند و بدون شرکت مستقیم در واکنش باعث تغییر سرعت واکنش می شوند. این تغییرات موقتی هستند و دوباره به حالت اولیه برگردانده میشوند. طبق نظریه استوالد کاتالیزور به موادی اطلاق می شود که هیچگونه اثری بر مواد حاصل از واکنش و یا وضعیت تعادلی آن نداشته، بلکه فقط روی سرعت واکنش تاثیر میگذارند.برای انجام هر واکنش فقط مقدار اندکی از کاتالیزور نیاز است. بنابراین نقش کاتالیزور، ایجاد مسیری جدید است که واکنش از طریق آن میتواند صورت گیرد.

 
 
     
 
  کاتالیزور شیمی گزین Chemoselective Catalyst  
 

کاتالیزو هایی هستند که از طرریق یک یا چند گروه فعال واکنش های خاصی را بر می گزینند و انجام می دهند. اگر واکنش شیمیایی صد در صد کامل انجام شود برخی از محققین ترجیح می دهند آن را )کاتالیزور شیمی ویژه( بنامند.

 

 

 
 
     
 
  ماده مرکب Composite  
 

به ترکیب ماکروسکوپی دو یا چند ماده مجزا که سطح مشترک مشخصی بین آنها وجود داشته باشد، کامپوزیت گفته می‌شود. کامپوزیت از دو قسمت اصلی ماتریس و تقویت کننده تشکیل شده‌است. ماتریس با احاطه کردن تقویت کننده آن را در محل نسبی خودش نگه می‌دارد. تقویت کننده موجب بهبود خواص مکانیکی ساختار می‌گردد. به طور کلی تقویت کننده می‌تواند به صورت فیبرهای کوتاه و یا بلند و پیوسته باشد.

 

 

 
 
     
 
  گرمایش جابجایی Convection Heat  
 

فرایندی که در آن گرما از قسمتی از سیال به قسمت دیگری از آن به دلیل حرکت خود سیال ،انتقال می یابد. علت وقوع این پدیرده تغییر چگالی سیال در اثر افزایش یا کاهش دما است.

 

 
 
     
 
  ضریب همبستگی Correlation coefficient  
 

ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی، یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر است. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می‌دهد. این ضریب بین ۱ تا ۱- است و در عدم وجود رابطه بین دو متغیر، برابر صفر است.

 

 

 
 
     
 
  عامل جفت کننده Coupling agent  
 

بسیاری از مواد پرکننده معدنی با محیط پلیمری سازگاری نداشته، نمی توانند با آن ممزوج شوند. لذا برای بهبود چسبندگی در سطح مشترک بین پرکننده و پلیمر از موادی به نام مواد جفت کننده استفاده می شود. این مواد با تشکیل پیوندهای بین مولکولی در میان سطح پرکننده و شبکه پلیمری، باعث چسبندگی در سطح مشترک می شوند. به این ترتیب تنش اعمالی به کامپوزیت از طریق شبکه به نحوی بهتر به ذرات پرکننده یا الیاف انتقال می یابد و درنتیجه استحکام کامپوزیت بهبود بیشتری می یابد.یک مولکول ماده جفت کننده عموما حاوی یک گروه عاملی معدنی و یک گروه ماده آلی است. از جمله این مواد می توان به جفت کننده سیلان و تیتانات ها اشاره کرد.

 
 
     
 
  درجه پلیمر شدن Degree of polymerization  
 

اندازه ی طول ملکول پلیمر را مشخص می کند. مثلا ، پلی استایرن با درجه ی پلیمریزاسیون 7 یک سیال وسیکوز است . یعنی طول ملکول پلیمر استایرن 7 واحد تکراری دارد. ولی پلی استایرن تجاری با درجه یلیمریزاسیونی بالاتر از 1000 است که در این حالت جامد است یعنی افزایش طول زنجیره ی کربنی خواص ماده را تحت تاثیر قرار می دهد و وزن ماده را طبعا افزایش خواهد داد.

 

 
 
     
  صفحه 4 از 10                      

 

 

عضویت در خبرنامه