ثبت رایگان آگهی
 

 

 

 
  آب یون زدوده Deionized Water  
 

آبی که طی فرایند تبادل یون در آن همه گونه های باردار یا نمک های آلی و معدنی قابل یونش حذف شده اند.

 

 
 
     
 
  چگالی Density  
 

مقدار ماده ای است که واحد حجم اشغال می کند. چگالی یک کمیت اسکالر است و برای توصیف تنها نیاز به مقدار دارد. ρ دانسیته، m جرم جسم و V حجم اشغال شده توسط آن ماده‌است.

 

 

 
 
     
 
  پراکنش Dispersion  
 

یک سامانه پایدار یا ناپایدار متشکل از ذراتی بسیار ریز اما بزرگتر از اندازه کلوئیدی که بطور یکنواخت در یک محیط توزیع شده اند.

 

 
 
     
 
  رسوب دهی الکتریکی Electrodeposition  
 

نشاندن یک ماده روی یک الکترود در افر عبور دادن جریان الکتریکی از درون یک محلول هادی جریان برق فرایندی است که بواسطه آن رنگ باردار شده به طریق الکتریکی روی سطوح با بار مخالف نشانده می شود.

 

 

 
 
     
 
  پلیمر شدن امولسیونی Emlusion Polymerization  
 

نوعی پلیمر شدن است که در آن سیستم شامل مونومر ، ماده فعال در سطح ، آغازگر و آب است... در این پلیمر شدن می توان پلیمری با وزن مولکولی خیلی زیاد به دست آورد ، چرا که واکنش آغاز در فاز آبی رخ می دهد و واکنش پایان در فاز دیگر یعنی فاز مونومر ، پلیمر انجام می شود.

 

 

 
 
     
 
  امولسیون کننده Emulsifier  
 

امولسیون کننده ماده ای است که با افزایش انرژی جنبشی سیال، امولسیون را پایدار می کند.

 

 
 
     
 
  پلیمر شدن امولسیونی Emulsion polymerization  
 

یکی از انواع فرایند بسپارش است که در آن تکپارها  در محیط آبی، به مانند روغن در آب امولسیون می‌شوند. دیگر مواد موجود در محیط واکنش، ماده امولسیون کننده و آغازگر واکنش رادیکالی  هستند. سازوکارواکنش بسپارش امولسیونی از نوع زنجیره ای رادیکالی  است.

 

 
 
     
 
  کپسولی کردن Encapsulation  
 

کپسولی کردن یا به عبارتی میکرو کپسولی کردن فرایندی است که طی آن یک ماده فعال بوسیله کپسول محافظت می شود.کپسول ها در واقع حامل های این موادند.در این فرایند عامل فعال می تواند از مواد مختلفی چون دارو ، آفت کش ، سلول های زنده ، جوهر کاغذ های بدون کاربن ، مواد عطری و از این قبیل باشند. معمولا از فرایند کپسولی کردن برای آزاد سازی کنترل شده مواد استفاده می شود. جداره کپسول به کمک حلال ، گرما یا هر وسیله دیگر سوراخ شده یا از بین می رود و بدین ترتیب ماده فعال آزاد می شود.

 

 

 
 
     
 
  تبخیر کردن Evaporate  
 

۱. تبدیل یک ماده از حالت مایع یا جامد به حالت گاز. ۲. کاهش آب یا غلظت هر چیز.

 

 

 
 
     
 
  تبخیر Evaporation  
 

فرایندی است که در آن اتم ها یا مولکول ها در سیال انرژی کافی برای وارد شدن به فاز گازی را پیدا می کنند. این فرایند خلاف تراکم است. حرارت و انرژی مولکول ها در سطح مایع باید به قدری باشد تا بر کشش سطحی غلبه کرده و از مایع جدا شوند. می دانیم تبخیر در دماهای زیاد، دبی های بالاتر فاز مایع و گاز و مایعات با کشش سطحی پایین سریعتر رخ می دهد.

 

 

 
 
     
  صفحه 5 از 10                      

 

 

عضویت در خبرنامه