ثبت رایگان آگهی
 

 

 
  لیگاند Ligand  
 

به مولکول ، یون ، رادیکال یا هر گروهی که در یک کمپلکس )گروه چند اتمی( به اتم مرکزی پیوند داشته باشد ، لیگاند گفته می شود.

 

 
 
     
 
  لیگنین Lignin  
 

بخش غیر سلولزی چوب است و حدود 52 % چوب را تشکیل می دهد. لیگنین ساختار شیمیایی پیچیده ای دارد و نوعی ترکیب آروماتیک به حساب می آید.

 

 
 
     
 
  ماتریس Matrix  
 

به جزئی از یک آمیزه پلیمری گفته می شود که از لحاظ ترکیب درصد معمولا بالاترین مقدار را دارد و یه طور کلی پلیمر پایه یا ترکیبی از چند پلیمر را شامل می شود.

 

 
 
     
 
  میسل ها Micelles  
 

ذرات کلوئیدی هستند که از اجتماع برگشت پذیر مولکول های حل شده در یک حلال به وجود می آیند.

 

 
 
     
 
  مدول Modulus  
 

نسبت تنش به کرنش در ناحیه الاستیک را مدول نامند. مدول نشانگر میزان سفتی ماده است و با آن رابطه مستقیم دارد. فنر سفت تر مدول بزرگتری دارد.

 

 
 
     
 
  مدول الاستیک Modulus Of Elasticity  
 

به نسبت تنش ظاهری به کرنش معادل آن در محدوده رفتار الاستیک ماده می گویند که برحسب نیرو بر واحد سطح بیان می شود

 

 
 
     
 
  تک پاشیده Monodisperse  
 

 اگر ماده ای پلیمری فقط یک جرم مولکولی داشته باشد بدان تک پاشیده گویند.

 

 
 
     
 
  مرفولوژی Morphology  
 

 عبارت است از علم شناخت چگونگی توزیع فاز ها و نوع آنها در سامانه های چند جزئی. در معنی عام تر ، مرفولوژی بررسی ساختار ماده در حد تجمعات مولکولی است.

 

 
 
     
 
  نااستوکیومتری شدن Nonstochiometric  
 

یک ترکیب استوکیومتری ، ترکیبی است که نسبت شمار اتم های آن به یکدیگر ، عدد های صحیح و کوچک باشد. در ترکیب های نااستوکیومتری ، نقص هایی در شبکه بلور وجود دارد ، یا بخشی از اتم های یک عنصر جای خود را به اتم های عنصر دیگری می دهند

 

 
 
     
 
  اولیگومر Oligomer  
 

پلیمری است که تعداد مونومر های آن در یک زنجیر کم باشد و بنابراین وزن مولکولی کمی دارد. به عبارت دقیق تر به ترکیباتی اولیگومر گفته می شود که جرم مولکولی آنها بیش از 233و کمتر از 2333 باشد.

 

 
 
     
  صفحه 7 از 10                      

 

 

عضویت در خبرنامه